หัวหน้าหน่วยงานฝ่ายประจำ

นางสาวสำรวย อักษรณรงค์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 081-7905982

นายธนภัทร เอี่ยมรัมย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 082-3130834

นางสาวศศิชุดา โคประโคน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 044-184000

นางรุ่งนภา สิทธิโภชน์
ผู้อำนวยการกองคลัง 095-1129925

นายวรชาติ คะริบรัมย์
ผู้อำนวยการกองช่าง 089-8462075

นายวิเชียร ทินปราณี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 098-5549926

นายธีระวัฒน์ วิสุทธิ์คุณากร
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 091-0144787