กองสวัสดิการสังคม

นายธีระวัฒน์ วิสุทธิ์คุณากร
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นายพันทวี ละมุล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวปราณี วิหกเหิน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางเสาวลักษณ์ ศรีฉายา
นักพัฒนาชุมชน

นางสาวอำพร เอี่ยมรัมย์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวสุจิตย์ตา โสภา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายบรรลือศักดิ์ ปะโนรัมย์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายประเสริฐ โรมรัมย์
คนงานทั่วไป

นายกีรติ เจียวรัมย์
คนงานทั่วไป