ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต. ฯ ประจำปี พ.ศ.2565
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง 2565
ประกาศกำหนดจำนวนสมัยประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2565
เรื่อง กำหนดจำนวนสมัยประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2565 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566