ภาพกิจกรรม
31พ.ค.วันงดสูบบุหรี่โลก สุขภาพจิตดี...เริ่มที่ตัวเรา ☺️เราห่วงใยคุณ... #ด้วยรักและห่วงใย #โดยองค์การ
( จำนวน 5 รูป / ดู 0 ครั้ง )
1 มิ.ย. 2566 เรื่อง การจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
( จำนวน 10 รูป / ดู 0 ครั้ง )
วันที่ 30 พฤษภาคม 66 เวลา 10:00น.ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง
( จำนวน 20 รูป / ดู 5 ครั้ง )
วันที่ 29 พ.ค.66 เรื่องประชาสัมพันธ์พฤติกรรมมิจฉาชีพโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
( ดู 2 ครั้ง )
26/05/2566 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
( จำนวน 23 รูป / ดู 4 ครั้ง )
วันที่ 24 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562
( จำนวน 5 รูป / ดู 12 ครั้ง )
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล
( จำนวน 18 รูป / ดู 9 ครั้ง )
วันที่ 23 พฤษภาคม 66 ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง ครั้ง2
( จำนวน 14 รูป / ดู 6 ครั้ง )
วันที่ 24 เมษายน 66 - 24 พฤษาคม 66 งานนโยบายและแผน ร่วมกับงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและกองช่าง
( จำนวน 17 รูป / ดู 12 ครั้ง )
เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 66 เวลา 08.30 น.-16:30 น.ปฏิบัติภารกิจด้านสาธารณภัย กรณีภัยแล้ง
( จำนวน 14 รูป / ดู 12 ครั้ง )