กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายธนภัทร เอี่ยมรัมย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและแสิ่งแวดล้อม

นางสดใส บริบุตร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวกัณฐณี ชูโส
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวฐิติรัตน์ โอทารัมย์
คนงานทั่วไป

นางสาววราภรณ์ กระจ่างจิตร
จ้างเหมาบริการ