กองช่าง

นายวรชาติ คะริบรัมย์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวปราณี สุดสวาด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายสมโชค วุฒิวงศ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายสมนึก อังโกรัมย์
คนงานทั่วไป

นายสิริ สิทธิโภชน์
คนงานทั่วไป

นายณัฐวุฒิ ล่วงมัจฉา
พนักงานขับรถยนต์

นายวิวัฒนา โสนาคา
พนักงานขับรถยนต์

นายสุทธิเกียรติ บัตรรัมย์
คนสวน

นางสาวสมใจ แก้วสาย
คนสวน

นางสาวจันทร์ทรา ประวรรณรัมย์
จ้างเหมาบริการ