คณะผู้บริหาร

ดร.บุญถึง ประเมินมงคลกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง เบอร์โทร : 098-8282893

ร.ท.สัมฤทธิ์ เยี่ยมมโน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง คนที่ 1 เบอร์โทร : 093-3214735

นายสุบิน วุฒิยาสาร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง คนที่ 2 เบอร์โทร : 080-4720809

นายประมวล เรียบร้อย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง เบอร์โทร : 089-8497171

นางสาวสำรวย อักษรณรงค์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เบอร์โทร : 081-7905982

นายธนภัทร เอี่ยมรัมย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เบอร์โทร : 082-3130834