สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวศศิชุดา โคประโคน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายณรัฐชัย โกบุตร
นิติกรชำนาญการ

นางสาวสุขุมาภรณ์ สวัสดีลาภา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวปิยธิดา อุดมผุย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวธาธิการ ปลื้มใจ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางอัมพร นาแพง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายณัฐวัฒน์ อุ้มรัมย์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายอติโรจน์ เอี่ยมรัมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายนิพนธ์ โวหาร
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวเจนจิรา อุพลรัมย์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุธาทิพย์ ใยสอน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวภักฐ์สนัน เกษมชำรัมย์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสาวยุธารัตน์ แก่นจันทร์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นางสาวพรพิมล ปะรุวันรัมย์
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

นางสาวน้ำผึ้ง เกิดช่อ
ผู้ช่วยนิติกร

นายวีระศักดิ์ อักษรณรงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายสุรชัย อาญาเมือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายวรวรรธน์ พะยุดรัมย์
พนักงานขับรถยนต์

นายเฉลียว แก้วประสงค์
คนงานทั่วไป

นางสาววรัญชนา สุดารักษ์
คนงานทั่วไป

นางสาวทิวาภรณ์ เอี่ยมรัมย์
คนครัว

นางพัชรา ดาวเรืองรัมย์
คนครัว