สมาชิกสภา อบต.

นายเดชา สุดารักษ์
ประธานสภา อบต.สะแกโพรง เบอร์โทร 083-9265658
โทร. 083-9265658

นางสาวศิริพันธยา พิมาณรัมย์
รองประธานสภา อบต.สะแกโพรง เบอร์โทร 086-0839459
โทร. 086-0839459

นางสาวสำรวย อักษรณรงค์
เลขานุการสภา 081-7905982
โทร. 081-7905982

นายสิทธิชัย ทุมสาน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 เบอร์โทร 095-9388659
โทร. 095-9388659

นายบุญกอง สีโท
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 เบอร์โทร 095-0828286
โทร. 095-0828286

นางสาวธัญวีร์ จำปาทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 เบอร์โทร 082-1125248
โทร. 082-1125248

นางณัฐวรรณ ตั้งชาติ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 เบอร์โทร 098-5941059
โทร. 098-5941059

นายสำเนียง พนารินทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 เบอร์โทร 087-9973926
โทร. 087-9973926

นายสอน ริ้วกลาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 เบอร์โทร 062 - 1913984

นายศักดิ์ดาพร สกใสย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 เบอร์โทร 085 - 1507773

นายสวง คนองดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 เบอร์โทร 089 - 5842974

นายเสนอ ปลดรัมย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 เบอร์โทร 085 - 413977

นายประคอง ปะโนรัมย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 เบอร์โทร 087 -4425560

นายวุฒิพันธุ์ วศินไพบูลย์วงศ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 เบอร์โทร 087 - 2621339

นายประพันธ์ ล่วงมัจฉา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14 เบอร์โทร 083 - 1004722

นางสุดใจ ทุมโคตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 เบอร์โทร 088 - 5820472

นายสมพงษ์ สูงยิ่ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 16 เบอร์โทร 062 - 0740816

นายธิติวุฒิ นนพิภักดิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 17 เบอร์โทร 096 - 9374752

นายทองดำ พรมบุตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 18 เบอร์โทร 086 - 8776078

นายสุเนตร บริบุตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 19 เบอร์โทร 089 - 5842974

นายเสาร์ วงสุวรรณ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 20 เบอร์โทร 093 - 5095709

นายจวน ปิ่นสกุล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 21 เบอร์โทร 090 - 8904158

นายนาม บุญยงค์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 22 เบอร์โทร 062 - 1594784

นายวิจิตร กะชิรัมย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 23 เบอร์โทร 089 - 2841383

นายอี อาภรรัมย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 24 เบอร์โทร 090 - 2700099

นางสุทาทิพย์ มีคม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 25 เบอร์โทร 095 - 5346616

นางสาวสาวิตรี ผาสนุก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 26 เบอร์โทร 090 - 2855595