กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายวิเชียร ทินปราณี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวปิยดา รักชาติ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางอรอนงค์ สวัสดิ์พุทรา
ครูชำนาญการ

นางสาววิลาวัลย์ นิลนันท์
ครู

นางสุวนิตย์ น้อยหมื่นไวย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายศราวุธ สุวรรณพานิช
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางศิรินทร์ หูกทอง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวอารีรัตน์ บุรานันท์
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

นางสาวพัชรี แก้วประสงค์
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

นางสาวไพลิน ปรึกไธสง
คนงานทั่วไป

นายนิรันดร์ ดาวรีรัมย์
คนงานทั่วไป

นายติณณภพ พะยุดรัมย์
คนงานทั่วไป

นางสมจิตร์ เย็นไธสง
คนครัว

นางสาวปภัสสร ไชยมาตย์
คนครัว

นายประสิทธิ์ ซิรัมย์
ภารโรง

นายอุทัย รากวงศ์
ภารโรง