กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 365.26 KB
พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 177.37 KB
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.05 MB
พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 423.39 KB
พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 271.26 KB
พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 378 KB
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 119.57 KB
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภาครัฐ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 286.74 KB
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 379.75 KB