สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป

ที่ตั้งและอาณาเขต

                   ตำบลสะแกโพรง  อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  มีระยะทางจากอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  ประมาณ 21 กิโลเมตร  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 78 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  44,094 ไร่  มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ได้แก่  ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข  218  เชื่อมต่อระหว่างอำเภอเมืองบุรีรัมย์-อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ          มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลบ้านบัว  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศใต้             มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลเมืองฝาง  ตำบลสองห้อง  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันออก     มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลเสม็ด และตำบลบ้านบัว  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันตก      มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลลุมปุ๊ก  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  และตำบลบ้านยาง 

                   อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

ลักษณะภูมิประเทศ

                   ลักษณะทางภูมิประเทศของตำบลสะแกโพรงมีลักษณะทางกายภาพเป็นที่ลุ่มบางส่วนแต่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงมีพื้นที่  สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ  150-180 เมตร  พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ทางเกษตรกรรมดินเป็นดินชุดโคราช  ดินชุดสตึกซึ่งเหมาะสมกับการทำนาปลูกพืชผักสวนครัว  และปศุสัตว์

จำนวนหมู่บ้าน

          เขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง  มีหมู่บ้านจำนวน  26 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ 1   บ้านหนองใหญ่                              หมู่ที่  14  บ้านหัวลิง

หมู่ที่ 2   บ้านบุลาว                                    หมู่ที่  15  บ้านสะแกโพรง

หมู่ที่ 3   บ้านหนองไผ่                                 หมู่ที่  16  บ้านใหม่พัฒนา

หมู่ที่ 4   บ้านโนนแดง                                 หมู่ที่  17  บ้านนาเกียรตินิยม

หมู่ที่ 5   บ้านสมสนุก                                  หมู่ที่  18  บ้านหนองปรือ-โคกเพชร

หมู่ที่ 6   บ้านโคกน้อย                                 หมู่ที่  19  บ้านบุลาว

หมู่ที่ 7   บ้านสวายสอ                                 หมู่ที่ 20   บ้านเสริมสุขพัฒนา

หมู่ที่ 8   บ้านโคกสะอาด                              หมู่ที่ 21   บ้านบุเจริญ

หมู่ที่ 9   บ้านเกษตรบูรณะ                            หมู่ที่ 22   บ้านโนนสมบูรณ์

หมู่ที่ 10 บ้านไทรโยง                                  หมู่ที่  23  บ้านโคกสะอาด

หมู่ที่ 11 บ้านหนองเกียบ                              หมู่ที่  24  บ้านหนองมะเขือ

หมู่ที่ 12 บ้านหนองมะเขือ                            หมู่ที่  25  บ้านบุลาว

หมู่ที่ 13 บ้านหนองโคลน                             หมู่ที่  26  บ้านป่าหวาย