กองคลัง

นางรุ่งนภา สิทธิโภชน์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวกนกนุช สร้อยพฤกษะ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางอำพร เอี่ยมรัมย์
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวสุกัลยา ใจเที่ยง
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาววิไลวรรณ พรมประโคน
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวเบญจวรรณ ขันติ
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

นางสาวสุพรรณษา กระโชรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวพรอุมา ชัยสมัคร
คนงานทั่วไป

นางสาวสุภาภรณ์ โพนมณีศักดิ์
คนงานทั่วไป

นางสุมนต์ โอกรุงรัมย์
คนงานทั่วไป

นายวุฒิชัย ดาศรี
จ้างเหมาบริการ