สภาพสังคม
สภาพสังคม

ประชากรและครัวเรือน
ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5 ปี และการคาดการณ์ในอนาคต)                   จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน  พ.ศ. 2560

หมู่ที่ ชื่อบ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง
รวม
1 บ้านหนองใหญ่ 305 326 631 165
2 บ้านบุลาว 108 114 222 52
3 บ้านหนองไผ่ 373 378 751 169
4 บ้านโนนแดง 356 326 682 145
5 บ้านสมสนุก 485 465 950 195
6 บ้านโคกน้อย 151 137 288 73
7 บ้านสวายสอ 333 320 653 155
8 บ้านโคกสะอาด 261 256 517 123
9 บ้านเกษตรบูรณะ 308 311 619 150
10 บ้านไทรโยง 211 191 402 93
11 บ้านหนองเกียบ 307 300 607 175
12 บ้านหนองมะเขือ 227 214 441 113
13 บ้านหนองโคลน 296 324 620 157
14 บ้านหนองหัวลิง 228 224 452 105
15 บ้านสะแกโพรง 157 137 294 76
16 บ้านใหม่พัฒนา 409 415 824 178
17 บ้านนาเกียรตินิยม 168 172 340 72
18 บ้านหนองปรือ-โคกเพชร 187 172 359 76
19 บ้านบุลาว 239 265 504 142
20 บ้านเสริมสุขพัฒนา 289 291 580 132
21 บ้านบุเจริญ 170 180 350 85
22 บ้านโนนสมบูรณ์ 191 163 354 91
23 บ้านโคกสะอาด 263 250 513 117
24 บ้านหนองมะเขือใหม่ 216 225 441 108
25 บ้านบุลาว 303 267 570 125
26 บ้านป่าหวาย 134 126 260 53
รวม 6,675 6,549 13,224 3,125

 
(ข้อมูล ณ วันที่ 19  ตุลาคม  2560 สำนักทะเบียนอำเภอเมืองบุรีรัมย์)
 
      จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน  พ.ศ. 2561

หมู่ที่ ชื่อบ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง
รวม
1 บ้านหนองใหญ่ 300 329 629 165
2 บ้านบุลาว 110 113 223 52
3 บ้านหนองไผ่ 376 377 753 169
4 บ้านโนนแดง 347 323 670 145
5 บ้านสมสนุก 492 479 971 195
6 บ้านโคกน้อย 155 140 295 73
7 บ้านสวายสอ 317 311 628 155
8 บ้านโคกสะอาด 257 248 505 123
9 บ้านเกษตรบูรณะ 317 320 337 150
10 บ้านไทรโยง 210 194 404 93
11 บ้านหนองเกียบ 305 306 611 175
12 บ้านหนองมะเขือ 228 218 446 113
13 บ้านหนองโคลน 296 328 624 157
14 บ้านหนองหัวลิง 225 228 453 105
15 บ้านสะแกโพรง 162 140 302 76
16 บ้านใหม่พัฒนา 407 417 824 178
17 บ้านนาเกียรตินิยม 170 173 343 72
18 บ้านหนองปรือ-โคกเพชร 181 178 359 76
19 บ้านบุลาว 233 268 501 152
20 บ้านเสริมสุขพัฒนา 288 299 587 142
21 บ้านบุเจริญ 176 186 362 95
22 บ้านโนนสมบูรณ์ 194 167 361 96
23 บ้านโคกสะอาด 270 258 528 120
24 บ้านหนองมะเขือใหม่ 215 220 435 108
25 บ้านบุลาว 310 265 575 122
26 บ้านป่าหวาย 134 129 263 56
รวม 6,675 6,549 13,289 3,289

 
(ข้อมูล ณ  กันยายน  2561  สำนักทะเบียนอำเภอเมืองบุรีรัมย์)
 
      จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน พ.ศ. 2562  
 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง
รวม
1 บ้านหนองใหญ่ 304 332 636 165
2 บ้านบุลาว 110 115 225 56
3 บ้านหนองไผ่ 381 377 758 172
4 บ้านโนนแดง 350 324 674 145
5 บ้านสมสนุก 497 477 974 200
6 บ้านโคกน้อย 153 141 294 79
7 บ้านสวายสอ 322 311 633 168
8 บ้านโคกสะอาด 258 244 502 124
9 บ้านเกษตรบูรณะ 313 321 634 157
10 บ้านไทรโยง 212 194 406 94
11 บ้านหนองเกียบ 308 308 616 180
12 บ้านหนองมะเขือ 228 222 450 116
13 บ้านหนองโคลน 298 333 631 165
14 บ้านหนองหัวลิง 230 222 452 109
15 บ้านสะแกโพรง 161 141 302 77
16 บ้านใหม่พัฒนา 407 418 825 184
17 บ้านนาเกียรตินิยม 173 174 347 75
18 บ้านหนองปรือ-โคกเพชร 181 180 361 78
19 บ้านบุลาว 237 265 502 158
20 บ้านเสริมสุขพัฒนา 284 298 582 137
21 บ้านบุเจริญ 177 187 364 86
22 บ้านโนนสมบูรณ์ 193 167 360 93
23 บ้านโคกสะอาด 273 263 536 120
24 บ้านหนองมะเขือใหม่ 214 219 443 113
25 บ้านบุลาว 314 269 583 130
26 บ้านป่าหวาย 135 125 260 58
รวม 6,713 6,627 13,224 3,245

 
(ข้อมูล ณ วันที่ 7  มิถุนายน  2562  สำนักทะเบียนอำเภอเมืองบุรีรัมย์)
 
ช่วงอายุและจำนวนประชากร
 

ช่วงอายุ
(ปี)
ชาย หญิง รวม
0-5 530 496 1,026
6-11 537 510 1,047
12-17 603 529 1,132
18-23 623 600 1,223
24-29 578 511 1,089
30-39 1,120 1,120 2,156
40-49 1,088 1,088 2,218
50-59 795 782 1,577
60-69 530 552 1,082
70-79 242 280 522
80-89 83 142 225
90 ปีขึ้นไป 9 27 36
รวมทั้งสิ้น 6,713 6,627 13,340

 
(ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน  2562 สำนักทะเบียนอำเภอเมืองบุรีรัมย์)
สรุปการคาดการณ์  ประชากรในตำบลสะแกโพรง  คือสังคมผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น  ในอัตราการเกิดแต่ละปีจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 5% ของประชากรในตำบลสะแกโพรง  ซึ่งจะมองเห็นได้ว่าการใช้งบประมาณในการจัดสรรเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นทุกปีงบประมาณ 
 
สภาพทางสังคม
 การศึกษา
 

ลำดับที่ สถานศึกษา จำนวนบุคลากร จำนวน
นักเรียน
หมายเหตุ
1 โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ 26 265 ขยายโอกาส
2 โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 21 249 ขยายโอกาส
3 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 19 138 ขยายโอกาส
4 โรงเรียนบ้านโนนแดง 15 160 ขยายโอกาส
5 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 14 187  
6 โรงเรียนบ้านสมสนุก 12 144  
7 โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ 23 326 เอกชน
8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสะอาด 5 57  
9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมสนุก 4 31  
10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ 4 15  
รวม 140 1,933  

 
 ข้อมูล ณ วันที่  21  มิถุนายน  2562
 
สาธารณสุข
- มีสถานบริการสาธารณสุข  จำนวน  2  แห่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบล บ้านบุลาว หมู่ที่ 19 รับผิดชอบ 14 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบล บ้านหนองเกียบ หมู่ที่ 11 รับผิดชอบ 12 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 23, 24, 26
 
อาชญากรรม
        สถานีตำรวจภูธรหนองสองห้องได้จัดให้มีสายตรวจเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ตำบลสะแกโพรง  โดยมีสายตรวจเฝ้าระวังอาชญากรรมในพื้นที่เพื่อลดปัญหาอาชญากรรมในยามวิการณ์
  
ยาเสพติด
     องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรงร่วมกับงานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง  ได้มีมาตรการเอาชนะยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 12 กันยายน  พ.ศ.2557 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมโดนเร็วจึงได้นำยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิดเอาชนะยาเสพติด โดยจัดโครงการวัยรุ่นยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด  เมื่อวันที่  24  พฤษภาคม  2562 เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด
 
 การสังคมสงเคราะห์
          ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลสะแกโพรง
              ข้อ 1 ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป นี้ชื่อว่า “ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลสะแกโพรง”
              ข้อ 2 ที่ตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ตั้งอยู่เลขที่  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง หมู่ที่ 15
ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000  โทรศัพท์/โทรสาร  044-184-001
             ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป นี้คือ
3.1  เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความช่วยเหลือตามคนพิการร้องขอ และตามที่หน่วยงานภาครัฐกำหนด รวมทั้งการให้คำปรึกษาหรือช่วยดำเนินการเกี่ยวกับขอใช้สิทธิประโยชน์แก่คนพิการ
3.2  เพื่อเรียกร้องแทนคนพิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการ หรือขอให้ขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
3.3  เพื่อให้บริการความช่วยเหลือในการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพการฝึกอาชีพ และการจัดหางานให้แก่คนพิการ
3.4  เพื่อให้บริการความช่วยเหลือคนพิการหรือผู้ที่มีแนวโน้มจะพิการให้ได้รับการดูแล
รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพ
3.5  เพื่อประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้ความช่วยเหลือคนพิการตามประเภทความพิการ

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
 การนับถือศาสนา  มีวัดจำนวน  17  แห่ง
                             หมู่ที่ 1 วัดบ้านหนองใหญ่        
                             หมู่ที่ 3 วัดป่าหนองไผ่
                             หมู่ที่ 3 วัดสิมสมนาม
                             หมู่ที่ 4 วัดวัดโนนแดง
                             หมู่ที่ 5 สำนักสงฆ์หนองตะเคียน
                             หมู่ที่ 6 สำนักสงฆ์บ้านโคกน้อย
                             หมู่ที่ 7 วัดบ้านสวายสอ
                             หมู่ที่ 9 วัดบ้านเกษตรบูรณะ
                             หมู่ที่ 10 วัดบ้านไทรโยง
                             หมู่ที่ 11 วัดเจดีย์ทรายบ้านหนองเกียบ
                             หมู่ที่ 13 สำนักสงฆ์บ้านหนองโคลน
                             หมู่ที่ 15 วัดบ้านสะแกโพรง
                             หมู่ที่ 18 สำนักสงฆ์ศรีสมบูรณ์สุข
                             หมู่ที่ 19 วัดประชานิรมิต
                             หมู่ที่ 20 วัดเสริมสุขพัฒนา
                             หมู่ที่ 23 วัดบ้านโคกสะอาด
                             หมู่ที่ 24 วัดบ้านหนองมะเขือ
      ประเพณีที่และงานประจำปี
เดือน
มกราคม  ประเพณี  ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมวันเด็ก
 กุมภาพันธ์   ประเพณี  ทำขวัญข้าว  วันมาฆบูชา
 มีนาคม   ประเพณี   บุญข้าวจี่
 เมษายน - พฤษภาคม  ประเพณี  สงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ทำบุญกลางบ้าน                           
 มิถุนายน – กรกฎาคม    ประเพณี  กิจกรรมวันวิสาขบูชา  งานบรรพชาอุปสมบท แห่เทียนเข้าพรรษา
  ถวายผ้าอาบน้ำฝน
  กันยายน  ประเพณี  งานวันสารท (บุญเดือน 10)
  ตุลาคม - พฤศจิกายน     ประเพณี  ตักบาตรเทโว  ถวายผ้าจำนำพรรษา, ทอดกฐิน , ลอยกระทง
 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น
               ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตตำบลสะแกโพรง ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญๆ ได้แก่ วิธีการทำเครื่องจักสานใช้สำหรับในครัวเรือน การเลี้ยงไหม การทอผ้าไหม การทอเสื่อกก และวิธีการจับปลาธรรมชาติ
             ภาษาถิ่น  ภาษาเขมร, ภาษาอีสาน, ภาษากลาง, ภาษาส่วย /นับถือพุทธศาสนา/เคารพผู้อาวุโส    
             ด้านการแต่งกาย (งานมงคลแต่งกายผ้าไทย ผ้าพื้นบ้าน/งานศพ ชุดดำ-ขาว)
             ด้านความเป็นอยู่ ร่วมกิจกรรมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
     สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
จากการลงพื้นที่สำรวจและสัมภาษณ์ ตัวแทนองค์กร และกลุ่มอาชีพ พบว่ามีกลุ่มองค์กรต่างๆ  มีกลุ่มทอผ้าไหมที่รับงบประมาณสนับสนุนจาก  องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำไปประกอบเป็นเงินทุนสร้างอาชีพให้กับกลุ่ม  ทอผ้าไหมและนำผ้ามาแปรรูป  ทำกระเป๋า  ผ้าพันคอ ผ้าซิ่นตีนแดง เป็นของที่ระลึกเพื่อให้นักท่องเที่ยวซื้อเป็นของฝากเป็นสินค้า OTOP ในตำบลสร้างรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้าน