ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา
องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรงเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 และได้ปรับเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง เมื่อปี พ.ศ.2551 ปัจจุบันมีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 26 หมู่บ้าน  
 
·หมู่ที่ ๑ บ้านหนองใหญ่              
·หมู่ที่ ๒ บ้านบุลาว                   
·หมู่ที่ ๓ บ้านหนองไผ่                          
·หมู่ที่ ๔ บ้านโนนแดง                          
·หมู่ที่ ๕ บ้านสมสนุก                           
·หมู่ที่ ๖ บ้านโคกน้อย                          
·หมู่ที่ ๗ บ้านสวายสอ                         
·หมู่ที่ ๘ บ้านโคกสะอาด             
·หมู่ที่ ๙ บ้านเกษตรบูรณะ           
·หมู่ที่ ๑๐ บ้านไทรโยง                         
·หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองเกียบ           
·หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองมะเขือ         
·หมู่ที่ ๑๓ บ้าหนองโคลน            
·หมู่ที่ ๑๔ บ้านหัวลิง                           
·หมู่ที่ ๑๕ บ้านสะแกโพรง           
·หมู่ที่ ๑๖ บ้านใหม่พัฒนา           
·หมู่ที่ ๑๗ บ้านนาเกียรตินิยม                 
·หมู่ที่ 18 บ้านหนองปรือโคกเพชร
·หมู่ที่ ๑๙ บ้านบุลาว                           
·หมู่ที่ ๒๐ บ้านเสริมสุขพัฒนา               
·หมู่ที่ ๒๑ บ้านบุเจริญ                         
·หมู่ที่ ๒๒ บ้านโนนสมบูรณ์         
·หมู่ที่ ๒๓ บ้านโคกสะอาด           
·หมู่ที่ ๒๔ บ้านหนองมะเขือใหม่             
·หมู่ที่ ๒๕ บ้านบุลาว                           
·หมู่ที่ ๒๖ บ้านป่าหวาย