ข่าวประชาสัมพันธ์
31พ.ค.วันงดสูบบุหรี่โลก สุขภาพจิตดี...เริ่มที่ตัวเรา ☺️เราห่วงใยคุณ... #ด้วยรักและห่วงใย #โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง (อ่าน 1) 01 มิ.ย. 66
1 มิ.ย. 2566 เรื่อง การจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 (อ่าน 1) 01 มิ.ย. 66
วันที่ 30 พฤษภาคม 66 เวลา 10:00น.การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง ครั้งที่ 1/2566 (อ่าน 4) 30 พ.ค. 66
วันที่ 29 พ.ค. 66 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมนัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ (อ่าน 4) 29 พ.ค. 66
วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เรื่องประชาสัมพันธ์พฤติกรรมมิจฉาชีพโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (อ่าน 3) 29 พ.ค. 66
26/05/2566:10.00 น.ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (อ่าน 5) 26 พ.ค. 66
วันที่ 24 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 (อ่าน 20) 26 พ.ค. 66
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล (อ่าน 9) 25 พ.ค. 66
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง (อ่าน 10) 25 พ.ค. 66
วันที่ 24 เมษายน 66 - 24 พฤษาคม 66 งานนโยบายและแผน ร่วมกับงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและกองช่าง ออกสำรวจถนนและรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 -หมู่ที่ 25 ตามที่ประชาคมระดับหมู่บ้านเสนอ (อ่าน 13) 24 พ.ค. 66
ประจำเดือนเมษายน- พฤษภาคม 2566เวลา 08.30 น.-16:30 น.ปฏิบัติภารกิจด้านสาธารณภัย กรณีภัยแล้ง โดยการบริการส่งน้ำ เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสะแกโพรงมีน้ำใช้ ในการอุปโภค- บริโภค (อ่าน 31) 23 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (อ่าน 12) 19 พ.ค. 66
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (อ่าน 23) 10 พ.ค. 66
องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 30) 28 เม.ย. 66
วันที่ 21เมษายน 2566โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาลี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 34) 21 เม.ย. 66
เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเรียน กำนันตำบลสะแกโพรง/ผู้ใหญ่บ้าน และ ส.อบต. หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๒๖ (อ่าน 34) 20 เม.ย. 66
เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ (อ่าน 18) 19 เม.ย. 66
วันที่๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขอเชิญอาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านเข้าร่วมประชุม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (อ่าน 19) 19 เม.ย. 66
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (อ่าน 19) 19 เม.ย. 66
วันที่ 13-14 เมษายน 2566 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ จุดบริการประชาชน และด่านชุมชน (อ่าน 21) 18 เม.ย. 66
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 37) 12 เม.ย. 66
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 75) 05 เม.ย. 66
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2566 (อ่าน 58) 31 มี.ค. 66
30 มีนาคม 2566 เรียน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ส.อบต.หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.2566 (อ่าน 30) 30 มี.ค. 66
วันที่ 30 มีนาคม 2566 พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย (อ่าน 38) 30 มี.ค. 66
เรียน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ส.อบต.หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 26 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 27) 30 มี.ค. 66
เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน เรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. หมู่ที่ 1 - 26 (อ่าน 25) 28 มี.ค. 66
วันที่ 28 มีนาคม 2566 เรื่อง ประชาสัมพันธ์รณรงค์การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ขอให้เกษตรกรใช้วิธีการไถกลบทดแทนการเผา ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และทำการเกษตรปลอดการเผา (อ่าน 32) 28 มี.ค. 66
16 มีนาคม 2566 เรื่อง พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 34) 16 มี.ค. 66
15 มีนาคม 2566 เรียน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ส.อบต.หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 26 เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 57) 16 มี.ค. 66