ภาพกิจกรรม
26/05/2566 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
26/05/2566:10.00 น. 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง 

โดยมี ดร.บุญถึง ประเมินมงคลกุล  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง  
เป็นประธานในการประชุม  
 
มีวาระพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการฯ 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  จำนวน  ๔๕  โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๘๔๑,๐๐๐ บาท
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2566,15:01   อ่าน 6 ครั้ง