ภาพกิจกรรม
วันที่ 24 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562
สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562
ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562  
คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ 24 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ  
พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้ร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์
ฟื้นฟู จัดการ บำรุง รักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนในรูปแบบของป่าชุมชน
เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการป่าชุมชนและได้ประโยชน์จากป่าชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง
จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทราบและเข้าใจในเจตนารมณ์ของการจัดให้มีวันป่าชุมขนแห่งชาติโดยทั่วกัน
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2566,12:00   อ่าน 13 ครั้ง