ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 650.04 KB 532
ระเบียบรับเงิน เบิกจ่ายเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 420.52 KB 3511
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.16 KB 94