การขับเคลื่อนจริยธรรม
การขับเคลื่อนจริยธรรมองค์การบริหารส่วรตำบลสะแกโพรง ประกอบด้วย
1. คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาด้านจริยธรรม
2. แนวทางการปฏิบัติเรื่อง ประมวลจริยธรรม (Dos & Don'ts)
3. กิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
1. คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาด้านจริยธรรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 438.5 KB
2. แนวทางการปฏิบัติเรื่อง ประมวลจริยธรรม (Dos & Don'ts)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.65 KB
กิจกรรมการเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 269.14 KB