คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 549.75 KB
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 515.86 KB
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.57 KB
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษา อปท.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50.44 KB
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การชำระภาษีป้าย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 268.07 KB
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.51 KB
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50.77 KB
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.14 KB
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีบุคคลธรรมดา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.69 KB
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การจดทะเบียนพาณิชย์ (จดเปลี่ยนแปลง) กรณีบุคคลธรรมดา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.25 KB
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การจดทะเบียนพาณิชย์ (จดยกเลิก) กรณีบุคคลธรรมดา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.78 KB