หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย
1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร
2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลากร
3. การพัฒนาบุคลากร 
4. การประเมินผลการปฏิบัติการ
5. การให้คุณละการสร้างขวัญกำลังใจ
1. หลักเกณฑ์การการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของพนักงานส่วนตำบลประจำปี พ.ศ.2566
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 846.44 KB
2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.42 MB
3. การพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 210.2 KB
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 761.1 KB
5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปี พ.ศ.2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.37 KB